К основному контенту

Min'da bir imka'niyat

Salamat Yuldashevich Avezov 1983-jili 27-iyulda  No'kis qalasinda tuwilg'an. Ol kishkene waqitinan baslap na'giran bolg'an.


Jaqinda Jaslar orayinda  Salamat Avezov penen ushirasiw bolip o'tti.
Ushirasiwda Jas reportyorlar qatinasti. Bul ushirasiwdi o'tkeriwden maqset qaharmanimizdin' iskerligi menen bolajaq jurnalistlerdi ken'nen tanistiriw.


  Salamat Avezov imkaniyati sheklengen boliwina qaramastan, ha'zirgi ku'nde "Mexir tilsimi" atli 16-saytin jolg'a qoydi. Bunday saytti jolg'a qoyiw ha'mmenin' de qolinan kele bermeydi. Onin' saytinda na`granlig'i bar jaslar haqqinda mag`liwmatlar, ja'nede islegen o'nerleri jayg`astirilg`an.
 Egerde sizde  imkaniyati sheklengen tanislarin'iz bolsa, Salamat Avezovtin' sayitinda ko'riwin'izdi qa'lesen'iz, olarg`a quwanish u`lesiwdi qa'lesen'iz telegram tarmag'indagindag'i nomerlerge imkaniyati sheklen adamnin' su'wretin ha'mde mag'luwmatlarin  jollan'. 

Telefon: +998905770761
P/S Men bul insan menen ko'riskenimde o'mirge eleda qizig'iwshilig'im artti ha'm o'z u'stimde islewge, izleniwge,  maqsetlerime jetiw jolinda ha'reketten toqtamawg'a qatan' tu'rde bel baylawg'a ha'reket qildim. Meni en' tan' qaldirg'an jeri, bizlerdin' on ekki mu'yshemiz saw bolip turip Salamat Avezov tin' qolinan kelgen is,  nege bizlerdin' qolimizdan kelmeydi? degen soraw qayta-qayta oyima keleberdi.
Aziz doslar!  O''z waqtimizg'a, salamatlig'imizdin' qa'dirine jeteyik.                                                                                                                                                                                                                         

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Ko'rgizbe sarayi

Abdulla Erimbetov ko'rgizbesi. Biz jas reportyorlar menen birgelikte ko'rgizbe sarayina sayaxat etdik. Ol jerde ko'plep su'wretlerdi ko'rdik. Su'wretler bizlerdi tolqinlandirdi. Meni qiziqtirg'an su'wret "Amudarya"su'wreti boldi. Sebebi su'wrette o'mirdegi waqiyalar ayqin ko'ringen. Jas reportyorlar o'zilerin qiziqtirg'an sorawlari menen Baxtiyar Serekeevqa mu'ra'ja'a't edti.

«Жасорат» клубы шөлкемлестирилди

Өзбекистан жаслар аўқамының 2018- жылда озиниң тийкарғы ўазыйпасы жаслар арасында ҳуқукбузарлық хәм жинаятшылыктын алдын алыў есапланады . Карақалпақстан Республикасы Ишки ислер Министрлиги Профилактика ислери бойынша бөлим баслығы Қ . Нурабуллаев ҳабар бергендей   Қарақалпақстан Республикасында жинаятшылық 2017- жылда 17% кемейгени менен , жаслар арасында бул көрсеткиш кемейгени жоқ . Сол себепли , жасларамыздың жинаятшылықға қол урыў басқы себеплериниң алдын алыў ҳәм жасларымыздың социаллық , интеллектуаллық ҳәм руўхый қалиплесиўи , ҳәм Өзбекистан Республикасы Қураллы Кушлер сапында муддетли әскерий хизмет өтеп қайтқан жаслар менен ислесиў   мәксетинде Өзбекистан Жаслар аўқамы Кеңеслери қасында « Жасорат » клубы шөлкемлестирилди . Клубтың ең алғы мәксети етип жинаятлар профилактикасын әмелге асырыў ҳәм шөлкемлестириў болып табылады . Көпшиликге белигили « ғалабалық мәденият » тың зыянлы тар